آقای دکتر Ali Reza Koocheki

Dr. Ali Reza Koocheki

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177188)

105
340
22
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs