آقای دکتر majid Jamialahmadi

Dr. majid Jamialahmadi

دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177192)

95
68
21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers