آقای دکتر Behrooz Hassani

Dr. Behrooz Hassani

دانشگاه فردوسی، مشهد، ایزان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177212)

56
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers