آقای دکتر Ali Kaveh

Dr. Ali Kaveh

استاد مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177217)

25
22
4
574
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers