احمدرضا موسوی زارع | سیویلیکا

دکتر احمدرضا موسوی زارع

Hamedan University of Technology, Hamedan, ۶۵۱۵۵, Iran.

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی احمدرضا موسوی زارع در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه ارتباطات شیمی ایران (هیات تحریریه)
  • فصلنامه پیشرفت درتحقیقات بیوشیمی و شیمی (مدیر مسئول)
  • مجله علوم دارویی و شیمی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی احمدرضا موسوی زارع در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی (عضو هیات علمی)
  • دانشگاه صنعتی همدان (عضو هیات علمی)