آقای Ahmadreza Azimian

Ahmadreza Azimian

هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177253)

76
11
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers