آقای پروفسور Seyed Kazem Alavipanah

Prof. Seyed Kazem Alavipanah

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177269)

57
64
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

  •  "Quantifying the Effects of Green-Town Development on Land Surface Temperatures (LST) (A Case Study at Karizland (Karizboom), Yazd, Iran)", MDPI AG, (2023), Vol 12, No 4: 885

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب کتاب گرما پیشران جهان هستی (انتشارات دانشگاه تهران) - 1401 - Persian
  • کتاب سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین (انتشارات دانشگاه تهران) - 1397 - Persian
  • کتاب کتاب رمزگشایی آتش و پدیدارشناسی حرارت (انتشارات دانشگاه تهران) - 1397 - Persian

Teaching Experience