آقای دکتر Agil Maddi

Dr. Agil Maddi

استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177272)

30
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers