نارایانا سوامی | سیویلیکا

نارایانا سوامی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی نارایانا سوامی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مجله علمی پیشرفت های دامپزشکی (هیات تحریریه)
  • مجله علمی علوم دامی (هیات تحریریه)