آقای دکتر Karim Faez

Dr. Karim Faez

استاد گروه برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177297)

107
10
77
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers