خانم Mehrnoosh Taherkhani

Mehrnoosh Taherkhani

استادیار مهندسی صنایع و سیستم در دانشگاه تاکستان قزوین

Researcher ID: (177308)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.