آقای دکتر Amir Dana

Dr. Amir Dana

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177323)

3
33
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers