آقای Siyamak Tayefe

Siyamak Tayefe

استادیار حسابداری-گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان

Researcher ID: (177352)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران