آقای دکتر Davood Domiri Ganji

Dr. Davood Domiri Ganji

دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177388)

108
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers