آقای پروفسور Ali Moradzadeh

Prof. Ali Moradzadeh

استاد دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177431)

122
41
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers