آقای پروفسور Mohammad Ataei

Prof. Mohammad Ataei

دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177433)

179
78
178
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers