آقای دکتر Karim Abedi

Dr. Karim Abedi

استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177457)

117
16
1
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers