آقای Farid Moinfar

Farid Moinfar

استاد ، دانشگاه علوم پزشکی گراتس ، اتریش

Researcher ID: (177519)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران