آقای دکتر MohammadReza Seyed Nourani

Dr. MohammadReza Seyed Nourani

Professor, Economics Department, Allameh Tabataba'i University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177558)

1
24
57
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Researchs