آقای Farshid Namamian

Farshid Namamian

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177568)

112
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers