آقای دکتر Kiomars Sefidi

Dr. Kiomars Sefidi

هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177622)

54
55
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers