آقای دکتر Habib Ebrahim Pour PhD

Dr. Habib Ebrahim Pour PhD

استاد گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177684)

135
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers