آقای دکتر Mohammad Narimani

Dr. Mohammad Narimani

استاد ممتاز دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177685)

322
334
1
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers