آقای دکتر Mohamad Hossein Bagheri Afshardi

Dr. Mohamad Hossein Bagheri Afshardi

استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

Researcher ID: (177776)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.