آقای دکتر Jalil Babapour Kheiroddin

Dr. Jalil Babapour Kheiroddin

گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177850)

34
71
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers