آقای دکتر Amir Mousavi

Dr. Amir Mousavi

دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177909)

66
38
1
73
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers