آقای Mohammadhosein Shafimim

Mohammadhosein Shafimim

سرپرست دانشگاه بزرگمهر قائنات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178015)

15
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers