آقای دکتر Jafar Mirkatuoli

Dr. Jafar Mirkatuoli

استاد تمام دانشگاه گلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178114)

28
33
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs