آقای دکتر Omid Tavakoli

Dr. Omid Tavakoli

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178119)

87
3
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers