آقای دکتر Majid Ownegh

Dr. Majid Ownegh

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178126)

84
58
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers