آقای دکتر Taghi Pournamdarian

Dr. Taghi Pournamdarian

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178154)

54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers