آقای دکتر JA Salehi

Dr. JA Salehi

استاد دانشگاه صنعتی شریف

Researcher ID: (178198)

3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور