آقای دکتر Payam hanafizadeh

Dr. Payam hanafizadeh

استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178252)

12
34
91

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers