آقای دکتر Iraj Eatesam

Dr. Iraj Eatesam

استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178439)

28
95
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers