آقای دکتر Abbas Shakeri

Dr. Abbas Shakeri

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178474)

6
79
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Researchs