آقای دکتر Ahmad Yaghoobnezhad

Dr. Ahmad Yaghoobnezhad

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178516)

11
37

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers