آقای Ali Bayat

Ali Bayat

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178522)

128
77
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers