آقای دکتر Hosein Mirzaii

Dr. Hosein Mirzaii

معاون فرهنگی و پژوهشی دانشگاه پیام نور تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178577)

44
42
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers