آقای Mohsen Nazari

Mohsen Nazari

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178594)

105
41
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers