آقای Mohammadreza Mahvi

Mohammadreza Mahvi

مدیر عامل شرکت بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی

Researcher ID: (178637)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.