آقای Karim Jalalian

Karim Jalalian

معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

Researcher ID: (178642)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.