آقای دکتر Anoshirvan Kazemnejad

Dr. Anoshirvan Kazemnejad

دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178649)

19
166
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers