آقای دکتر Ali Younesian

Dr. Ali Younesian

استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178654)

12
9
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers