خانم دکتر Marzieh Varposhti

Dr. Marzieh Varposhti

استادیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (178727)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران