آقای Reza Yegani

Reza Yegani

دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178741)

52
28
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers