آقای Roholah Mirmahmoudi

Roholah Mirmahmoudi

سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جیرفت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178746)

12
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers