آقای دکتر Naser Shahnoushi

Dr. Naser Shahnoushi

استاد گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178756)

37
60
4
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers