آقای دکتر Mahdi Karimi

Dr. Mahdi Karimi

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178761)

111
65
75
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs