آقای دکتر Mohamad Ali Mazaheri

Dr. Mohamad Ali Mazaheri

استاد دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178811)

24
96
1
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو هیات موسس و رییس هیات مدیره انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers