سعید فتائی | سیویلیکا

سعید فتائی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سعید فتائی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

 • کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی (عضو کمیته)
 • کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری (عضو کمیته)
 • کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی (عضو کمیته)
 • کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی (مسئول کمیته)
 • دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری (مسئول دبیرخانه کنفرانس)
 • دومین همایش بین المللی گردشگری پایدار (مسئول دبیرخانه کنفرانس)
 • دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست (مسئول دبیرخانه کنفرانس)
 • دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا (مسئول کمیته)
 • سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست (مسئول دبیرخانه کنفرانس)
 • اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق (دبیر کنفرانس)
 • پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری (مسئول کمیته)
 • دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق (دبیر کنفرانس)
 • کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری (مسئول کمیته)
 • کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر (دبیر کنفرانس)
 • دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر (دبیر کنفرانس)
 • کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست (عضو کمیته)
 • سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر (عضو کمیته)
 • ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری (مسئول کمیته)
 • سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی (مسئول کمیته)
 • اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های حقوق،علوم سیاسی و مسئولیت حقوقی کادر درمانی (مسئول دبیرخانه کنفرانس)
 • سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی (رئیس کنفرانس)
 • چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (مسئول کمیته)

مقالات سعید فتائی در کنفرانس های داخلی

بررسی عوامل موثر بر پذیرش رفتار حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی و نابودی منابع آبی در جهت توسعه پایدار
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
بررسی تاثیر آلودگی های زیستمحیطی بر سلامت روحی و جسمی انسان
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
بررسی نقش تحلیل ذی نفعان در مدیریت پایدار منابع آبی
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
بررسی تاثیر آلودگی های زیست محیطی بر سلامت روحی و جسمی انسان
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک